Biticodes, BTC Pro iPlex

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zavázali jsme se k zabezpečení vašich osobních údajů a vašeho soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny, abychom vás informovali o tom, jak spravujeme, shromažďujeme, ukládáme a používáme informace, které poskytujete v souvislosti s našimi webovými stránkami. Budeme dodržovat následující zásady: • Abychom byli transparentní, pokud jde o shromažďování a zpracování osobních údajů o vás: • Je pro nás důležité, abyste měli vždy k dispozici všechny informace potřebné k tomu, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí o zpracování osobních údajů o vás. Za tímto účelem využijeme různé techniky a opatření, abychom vám poskytli relevantní informace o zpracování osobních údajů o vás, a to řádným způsobem a načasování. • Zpracovávat osobní údaje o vás výhradně pro účely uvedené v Zásadách: • Účely, pro které můžeme zpracovávat osobní údaje o vás, zahrnují naše webové stránky, které máte k dispozici, a poskytování služeb na nich obsažených (dále jen „služby“), abychom zlepšili uživatelskou zkušenost na našich webových stránkách, zlepšili naše služby (včetně Webové stránky), k ochraně našich práv a zájmů, k provádění obchodních a administrativních činností, které podporují poskytování našich služeb našim uživatelům, a/nebo k dodržování jakýchkoli právních a/nebo regulačních požadavků. • Kromě toho o vás budeme zpracovávat osobní údaje, abychom porozuměli vašim osobním potřebám a preferencím. • Investovat značné prostředky za účelem respektování vašich práv v souvislosti s Osobními údaji o vás: • Využíváme značné zdroje, abychom vám umožnili vykonávat vaše práva jako subjektu údajů. Proto se na nás můžete kdykoli obrátit, když budete chtít zkontrolovat osobní údaje o vás, nechat nás je upravit, vymazat, přestat je používat pro konkrétní účely nebo obecně nebo je přenést k vám nebo třetí straně. Vaše přání splníme v souladu se zákonem. • Pro zabezpečení osobních údajů o vás: • I když nemůžeme slíbit absolutní ochranu vašich osobních údajů o vás, můžeme vám slíbit, že používáme a budeme nadále používat širokou škálu prostředků a opatření zaměřených na zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů o vás. Tyto Zásady popisují, jaké Osobní údaje Společnost shromažďuje o fyzických osobách a jak je shromažďuje, používá, sdílí s třetími stranami, zabezpečuje, zpracovává atd. V těchto Zásadách se „osobními údaji“ rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které máme nebo ke kterým máme přístup. V těchto Zásadách se „zpracováním“ Osobních údajů rozumí jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s Osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultací, používání, zpřístupňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, sladění nebo kombinování, omezení, vymazání nebo zničení osobních údajů. Naše služby jsou určeny pro širokou veřejnost a nejsou zaměřeny na děti mladší 18 let. Vědomě neshromažďujeme ani nevyžadujeme informace od nikoho mladšího 18 let ani vědomě takovým osobám neumožňujeme přístup k našim Službám. Pokud zjistíme, že byly shromážděny informace o dítěti, podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom tyto informace co nejdříve odstranili. 2. Kdy o vás shromažďujeme osobní údaje? Shromažďujeme o vás osobní údaje, kdykoli používáte naše služby, používáte naše servisní kanály, používáte webové stránky a/nebo nás kontaktujete. V některých případech nám budete aktivně poskytovat osobní údaje a v jiných případech o vás budeme shromažďovat osobní údaje zkoumáním a analýzou vašeho používání našich služeb a/nebo našich servisních kanálů. 3. Žádná povinnost poskytovat osobní údaje společnosti a její důsledky Nejste povinni nám poskytnout žádné osobní údaje o vás. V některých případech nám však neposkytnutí takových Osobních údajů zabrání v poskytování Služeb, zabrání vašemu používání webových stránek a/nebo způsobí nefunkčnost našich služeb a webových stránek. 4. Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme? Osobní údaje, které shromažďujeme při každém procházení webových stránek: tyto informace zahrnují online protokol aktivit, informace o provozu (včetně, bez omezení, IP adresy, času přístupu, data přístupu, navštívených webových a mobilních stránek, použitého jazyka, softwaru zprávy o selhání a typ použitého prohlížeče, informace týkající se zařízení, které jste použili. Některé z těchto informací vás nemusí osobně identifikovat, a proto nepředstavují osobní údaje. Osobní údaje, které od vás obdržíme: jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete z vlastní vůle, když nás kontaktujete. Osobní údaje, které nám konkrétně poskytnete za účelem předání třetím stranám: tyto informace zahrnují vaše jméno a e-mailovou adresu. 5. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ Společnost zpracovává vaše osobní údaje pro jeden nebo více účelů uvedených v této části a v souladu s příslušným právním základem. Společnost nebude zpracovávat osobní údaje o vás, pokud pro takové zpracování neexistuje právní základ. Právní základy, podle kterých může Společnost zpracovávat osobní údaje o vás, jsou následující: • Udělili jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. To se týká případů, kdy nám konkrétně poskytnete své údaje prostřednictvím webové stránky, abychom je předali třetím stranám. • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných Společností nebo třetí stranou. Například za účelem zlepšování našich Služeb nebo za účelem výkonu nebo obhajoby právních nároků. • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které Společnost podléhá. Následující seznam uvádí účely, pro které můžeme osobní údaje o vás zpracovávat, a právní základ takového zpracování: -Za účelem předání vašich údajů třetím stranám na vaši žádost Můžeme o vás shromažďovat osobní údaje, abychom je mohli předat třetím stranám, pokud o to výslovně požádáte. Udělili jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. – Abychom mohli reagovat na vaše dotazy, žádosti a/nebo stížnosti Zpracování osobních údajů o vás je nutné za účelem zodpovězení dotazů, které máte ohledně používání Služeb. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných Společností nebo třetí stranou. -Aby byly splněny jakékoli zákonné povinnosti nebo soudní nebo správní příkazy Osobní údaje o vás zpracováváme, abychom splnili různé naše zákonné povinnosti. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které Společnost podléhá. – Abychom zlepšili naše služby Osobní údaje o vás můžeme použít ke zlepšení našich služeb. Takové zpracování bude mimo jiné zahrnovat všechny protokoly o selhání nebo jiné zprávy o poruchách získané v souvislosti se službami. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných Společností nebo třetí stranou. – Aby se zabránilo podvodům, je zneužití Zpracování našich služeb nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných Společností nebo třetí stranou. -Za účelem provádění a udržování různých činností podporujících poskytování našich služeb Mezi tyto činnosti patří funkce back-office, aktivity rozvoje podnikání, strategické rozhodování, mechanismy dohledu atd. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných Společností nebo třetí stranou. -Za účelem provedení analýzy, včetně statistické analýzy K rozhodování o různých otázkách používáme různá analytická opatření (včetně statistických). Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných Společností nebo třetí stranou. – Za účelem ochrany zájmů, práv a majetku našich a třetích stran, včetně zahájení, výkonu nebo obhajoby právních nároků Osobní údaje o vás můžeme zpracovávat za účelem ochrany našich zájmů, práv a majetku nebo zájmů třetích stran v souladu s jakýmkoli zákonem, nařízením nebo dohodou, včetně jakýchkoli našich podmínek a zásad. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných Společností nebo třetí stranou. 6. Předávání osobních údajů třetím stranám Společnost může také sdílet osobní údaje o vás s třetími stranami, které nám poskytují služby, jako jsou poskytovatelé úložiště a hostingu, informace o IP adrese, analýza uživatelské zkušenosti a výzkum a analytické, technické a diagnostické služby. Kromě toho můžete konkrétně požádat, abychom určité osobní údaje o vás předali platformám pro obchodování bitcoinů třetích stran. V takových případech budeme osobní údaje, které nám k tomuto účelu poskytnete, sdílet s těmito třetími stranami a jejich použití vašich osobních údajů bude podléhat jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů. Společnost také může sdílet Osobní údaje o vás se svými propojenými subjekty a obchodními partnery, kteří jí poskytují zdroje umožňující Společnosti obohacovat a zlepšovat úroveň služeb a produktů, které poskytuje svým uživatelům. Společnost může sdílet osobní údaje o vás s vládními, místními, oficiálními a regulačními orgány, a také pokud je takové zveřejnění vyžadováno k ochraně zájmů, práv a majetku našich a třetích stran, včetně zahájení, výkonu nebo obhajoby právních předpisů. nároky. Kromě toho můžeme osobní údaje o vás zpřístupnit potenciálním kupujícím nebo investorům nebo věřitelům společnosti a/nebo jakékoli společnosti ve skupině společností, jejíž je společnost součástí, nebo v případě jakékoli podobné transakce ( včetně prodeje aktiv Společnosti a/nebo jakékoli společnosti v rámci skupiny společností, jejíž je Společnost součástí), a/nebo v souvislosti s jakoukoli fúzí, reorganizací, konsolidací nebo úpadkem Společnosti a/nebo jakýmkoli společnost v rámci skupiny společností, jejíž je Společnost součástí. 7. Soubory cookie a služby třetích stran Můžeme používat určité služby třetích stran, jako jsou analytické společnosti nebo společnosti doručující reklamy na naše webové stránky, které mohou také používat soubory cookie nebo jiné technologie, a tyto postupy a poskytovatelé podléhají jejich vlastním zásadám. Cookie (což je malý textový soubor) je nainstalován na zařízení, jehož prostřednictvím navštěvujete webové stránky nebo k nim přistupujete. Soubory cookie nám umožňují shromažďovat informace o vás a vašem chování, abychom zlepšili vaši uživatelskou zkušenost, zapamatovali si vaše preference a nastavení a přizpůsobili a nabídli vám produkty a služby, které by vás mohly zajímat. Soubory cookie lze také použít ke shromažďování statistik a provádění analýz. Některé soubory cookie, které můžeme používat, jsou soubory cookie relace, které se dočasně stahují do vašeho zařízení a trvají, dokud nezavřete webový prohlížeč, zatímco jiné jsou trvalé soubory cookie, které ve vašem zařízení přetrvávají poté, co přestanete procházet web a lze je použít k pomoci Webu, aby si vás zapamatoval jako vracejícího se návštěvníka, když se na web vrátíte. Typy cookies: Soubory cookie, které můžeme používat, jsou klasifikovány podle jejich funkčnosti takto: Typ cookies, účel, další informace Nezbytně nutné soubory cookie Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné k tomu, abyste mohli procházet webovou stránkou a používat funkce, které jste požadovali. Používají se k tomu, abychom vám poskytli obsah, produkty a služby, o které jste požádali. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vašemu zařízení pomohly stáhnout nebo streamovat informace, abyste mohli procházet webovou stránkou, používat její funkce a vracet se na stránky, které jste dříve navštívili. Tyto soubory cookie o vás shromažďují osobní údaje, jako je uživatelské jméno a datum posledního přihlášení, a identifikují vás jako přihlášeného k webu. Tyto soubory cookie se vymažou, když zavřete webový prohlížeč (cookies relace). Funkční soubory cookie Tyto soubory cookie se používají k tomu, abychom vás rozpoznali, když se vrátíte na webovou stránku, a umožňují nám zapamatovat si vaše volby a preference. Tyto soubory cookie přežijí uzavření vašeho webového prohlížeče a vydrží až do doby jejich platnosti. Výkonnostní soubory cookie Tyto soubory cookie se používají k poskytování souhrnných statistik týkajících se výkonu webové stránky a k testování a zlepšování tohoto výkonu, aby byla zajištěna lepší uživatelská zkušenost. Kromě toho nám umožňují provádět analytické funkce na webových stránkách. Tyto soubory cookie shromažďují anonymizované údaje, které se netýkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Tyto soubory cookie jsou platné po různá období; některé se vymažou, jakmile zavřete prohlížeč, zatímco jiné mají neomezenou dobu platnosti. Blokování a odstranění cookies Nastavení prohlížeče můžete změnit tak, aby blokoval a smazal některé nebo všechny soubory cookie. Níže naleznete odkazy na pokyny, jak to provést u některých nejpopulárnějších webových prohlížečů: • Firefox • Internet Explorer • Google Chrome • Safari Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, některé nebo všechny funkce a funkce webových stránek nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno. 8. Uchovávání osobních údajů o vás Společnost bude uchovávat osobní údaje o vás po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v těchto zásadách, nebo po dobu delší, jak to vyžadují právní předpisy, nařízení, zásady a příkazy, které uplatnit u nás. Abychom zajistili, že Osobní údaje o vás nebudou uchovávány déle, než je požadováno, pravidelně kontrolujeme Osobní údaje, které uchováváme, abychom prověřili, zda lze nějaké Osobní údaje vymazat. 9. Přenosy osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace Osobní údaje o vás mohou být předány do třetí země (tj. jurisdikce jiné, než ve které sídlíte) nebo mezinárodním organizacím. Za takových okolností společnost přijme vhodná ochranná opatření, aby zajistila ochranu osobních údajů o vás a zajistila, že budou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinné právní opravné prostředky pro subjekty údajů. Pokud jste rezidentem EHP (Evropského hospodářského prostoru), vezměte prosím na vědomí, že tyto záruky a ochrana budou k dispozici, pokud bude splněna některá z následujících podmínek: • Předání je do třetí země nebo mezinárodní organizace, o které Komise EU rozhodla, že poskytuje odpovídající úroveň ochrany Osobním údajům, které jsou jí předávány podle čl. 45 odst. 3 Nařízení (EU) 2016/679 ze dne Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“), včetně jakéhokoli převodu v souladu s rámcem EU-US Privacy Shield; • Převod je podle právně závazného a vymahatelného nástroje mezi orgány veřejné moci nebo orgány podle čl. 46 odst. 2 písm. a) GDPR; nebo • Předání je v souladu se standardními doložkami o ochraně údajů přijatými Komisí EU podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Doložky přijaté Komisí EU jsou k nahlédnutí na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-country_cs. • Můžete požádat, aby vám Společnost poskytla podrobnosti týkající se záruk, které používá k ochraně osobních údajů o vás, které jsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 10. Ochrana osobních údajů o vás Zavádíme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili přiměřenou úroveň zabezpečení Osobních údajů, s přihlédnutím k rizikům, která zpracování představuje, zejména z náhodného nebo nezákonného zničení, ztráty, změny, neoprávněného zveřejnění nebo přístupu k Osobním údajům. Data přenášená, uchovávaná nebo jinak zpracovávaná. V důsledku zákonných nebo jiných povinností mimo naši kontrolu můžeme být povinni předat vaše osobní údaje třetím stranám, jako jsou orgány veřejné moci. Za takových okolností máme omezenou kontrolu nad úrovní ochrany, kterou tyto třetí strany poskytují osobním údajům o vás. Jakýkoli přenos Osobních údajů přes internet nelze plně zabezpečit. Společnost proto nemůže zajistit ochranu osobních údajů o vás při přenosu přes internet k nám. 11. Odkazy na webové stránky třetích stran Webové stránky mohou poskytovat odkazy na webové stránky a/nebo aplikace třetích stran. Společnost nekontroluje takové webové stránky a aplikace, ani shromažďování a/nebo zpracování osobních údajů o vás těmito webovými stránkami a aplikacemi a nejsme odpovědní za takové webové stránky a aplikace, ani za jejich zásady a aktivity v oblasti ochrany soukromí a údajů. Tyto zásady se nevztahují na žádné akce provedené prostřednictvím takových webových stránek a/nebo aplikací. Kdykoli navštívíte webové stránky a/nebo aplikace takových třetích stran, doporučujeme vám, abyste si před použitím takových webových stránek a/nebo aplikací a před zveřejněním jakýchkoli osobních údajů o vás pečlivě prostudovali jejich zásady ochrany osobních údajů. 12. Změny těchto zásad Podmínky těchto Zásad můžeme čas od času upravit. Kdykoli změníme tyto zásady, upozorníme vás na takové změny zveřejněním aktualizovaných zásad na webových stránkách. Kromě toho, když provedeme významné změny těchto Zásad, budeme se snažit vás o těchto změnách informovat prostřednictvím komunikačních prostředků. Domníváme se, že je přiměřeně vhodné vás o takových změnách informovat a zveřejněním oznámení o těchto změnách na Webových stránkách. Pokud není uvedeno jinak, všechny změny vstoupí v platnost zveřejněním aktualizovaných Zásad na našich webových stránkách. 13. Vaše práva ve vztahu k osobním údajům o vás Obecně máte právo požadovat, abychom vám poskytli potvrzení, zda osobní údaje o vás shromažďujeme, požádat o kontrolu těchto údajů, případně o opravu obsahu a vymazání Osobních údajů, které již nepotřebujeme. . Můžete také omezit svůj souhlas s určitým zpracováním vašich osobních údajů. Právo přístupu Máte právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda osobní údaje o vás jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k Osobním údajům a následující informace: (1) účely zpracování; (2) kategorie dotčených osobních údajů; (3) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo mezinárodní organizace; (4) pokud je to možné, předpokládaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo není-li to možné, kritéria použitá pro stanovení této doby; (5) existence práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů o vás nebo vznést námitku proti takovému zpracování; (6) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (7) pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od vás, veškeré dostupné informace o jejich zdroji; 8) existence profilování; a (9) jsou-li osobní údaje předávány do třetí země mimo EHP nebo mezinárodní organizaci, vhodné záruky týkající se předávání. Společnost poskytne kopii osobních údajů, které se zpracovávají, a za jakékoli další vámi požadované kopie si může účtovat přiměřený poplatek. Podáte-li žádost elektronickými prostředky a nepožádáte-li o něco jiného, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické podobě. Právo získat kopii Osobních údajů nebude mít nepříznivý dopad na práva a svobody ostatních. Pokud tedy žádost poškodí práva a svobody jiných, společnost vám nemusí vyhovět nebo tak učinit omezeně. Právo na opravu Máte právo získat od Společnosti opravu nepřesných Osobních údajů o vás. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných Osobních údajů o Vás, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení. Právo na výmaz Máte právo získat od Společnosti výmaz osobních údajů o vás, pokud platí jeden z následujících důvodů: (a) Osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelu, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (b) odvoláte svůj souhlas, na kterém je zpracování založeno, a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování; (c) kdykoli vznesete námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů o vás, které je založeno na oprávněných zájmech sledovaných námi nebo třetí stranou, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracovává se; (d) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; (e) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; nebo (f) osobní údaje o vás musí být vymazány, aby byla dodržena zákonná povinnost v právech Evropské unie nebo členského státu, kterým Společnost podléhá. Toto právo nelze uplatnit v rozsahu, v němž je zpracování nezbytné (a) pro splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, kterému Společnost podléhá; nebo (b) pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků. Právo na omezení zpracování Máte právo získat od Společnosti omezení zpracování osobních údajů o vás, pokud platí jeden z následujících případů: (a) zpochybníte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit. osobní údaje o vás; (b) zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů o vás a žádáte místo toho o omezení jejich použití; (c) Společnost již osobní údaje o vás nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (d) pokud je zpracování osobních údajů o vás nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných Společností nebo třetí stranou, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pro stanovení, výkon nebo obhajoba právních nároků; nebo (e) pokud jsou osobní údaje o vás zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém s takovým přímým marketingem souvisí . Pokud bylo zpracování osobních údajů o Vás na základě Vaší žádosti omezeno, budou tyto Osobní údaje, s výjimkou uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu. Právo na přenositelnost údajů Máte právo získat osobní údaje o Vás, které jste poskytli Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jakož i právo předat tyto Osobní údaje jinému správci, pokud (a ) zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě, jejíž jste stranou, a (b) zpracování je prováděno automatizovanými prostředky. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby Vaše Osobní údaje byly předány přímo od Společnosti jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Uplatněním vašeho práva na přenositelnost údajů nejsou dotčena vaše práva a práva společnosti podle vašeho práva na výmaz. Kromě toho právo na přenositelnost údajů nepříznivě neovlivní práva a svobody ostatních. Právo vznést námitku Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů o vás, které je založeno na oprávněných zájmech sledovaných Společností nebo třetí stranou, včetně profilování založeného na těchto oprávněných zájmech. . V takovém případě již nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů o vás pro účely přímého marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Právo odvolat souhlas Svůj souhlas, který jste nám poskytli za účelem zpracování osobních údajů o vás, můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založeného na vašem souhlasu před jeho odvoláním. Právo podat stížnost u dozorového úřadu Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu zřízeného členským státem k ochraně základních práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním Osobních údajů v rámci Evropské unie. Vaše práva týkající se osobních údajů o vás, jak je uvedeno v této části 13, mohou být omezena právem Evropské unie nebo členského státu, kterému Společnost podléhá. Informace požadované podle vašich práv uvedených v této části 13 vám poskytneme bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tato lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce s ohledem na složitost a počet žádostí. O každém takovém prodloužení vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti spolu s důvody prodlení. Informace požadované podle vašich práv uvedených v této části 13 budou poskytovány bezplatně, pokud není v této části 13 uvedeno jinak. Pokud jsou žádosti zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména kvůli jejich opakující se povaze, můžeme buď (a) účtovat poplatky přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo sdělení nebo na provedení požadovaného opatření; nebo (b) odmítnout na žádost jednat. Společnost po vás může požadovat poskytnutí dalších informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti za účelem splnění vaší žádosti v souladu s vašimi právy uvedenými v této části 13, pokud máme důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která žádost podává.