Biticodes, BTC Pro iPlex
Kasutustingimused Üldised kasutustingimused Sait sisaldab andmeid kolmandate osapoolte platvormide kohta. Peate teadma järgmist. Sait sisaldab andmeid kolmanda osapoole platvormide kohta Sait sisaldab andmeid krüptovaluutadega kauplemise kolmanda osapoole platvormide kohta. Peaksite need kasutustingimused hoolikalt läbi lugema, et mõista, kuidas te saiti või teenuseid kasutate. Kui Ettevõte usub, et mis tahes õiguslik keskkond vastavas jurisdiktsioonis rikub käesolevaid tingimusi, peate enne teenuste kasutamist need tingimused hoolikalt ja täielikult läbi lugema. Nõustute veebisaiti ja teenuseid lugupidavalt kasutama. Muudatustega nõustute saiti kasutades tingimustega. Need tingimused hõlmavad meie privaatsuspoliitikat ja nõustudes kinnitate, et nõustute ka meie privaatsuspoliitikaga Abikõlblikkus Teil on õigus seda saiti kasutada ainult siis, kui järgite järgmist. Oled vähemalt 18-aastane Ettevõte ei anna mingeid kinnitusi ega garantiisid saidi ja/või teenuste seaduslikkuse ja/või üksikisiku poolt saidi ja/või teenuste kasutamise kohta ning ei vastuta saidi väärkasutuse ja/või teenuste kasutamise eest. /või Teenused Kasutaja poolt. Piiratud territooriumid Ettevõte võib piiramata ülaltoodu üldistust piirata saidi ja/või teenuste ligipääsu kõigile kasutajatele, kes ei järgi ettevõtte eeskirju ja tavasid. Kui Ettevõte usub, et mis tahes õiguslik või regulatiivne keskkond asjaomasel territooriumil toob kaasa õiguslike, regulatiivsete, maine- või majanduslike riskide tekkimise, ei vastuta Ettevõte Ettevõtte käitumise eest sellisel territooriumil . Keelatud tegevused Nõustute saidi ja teenuste austava rakendamisega ning te ei nõustu nüüd enam: linkida saidile ja/või kasutada saiti dokumentide üleslaadimise, allalaadimise, levitamise, avaldamise või edastamise motiivil viisil, mis rikub mis tahes õigusi, näiteks varaõigusi, privaatsusõigusi või muid õigusi; kahju, solvang, laimamine või ebaoluline sisu; kirjed, mis koosnevad endeemilisest või erinevast tarkvaraprogrammist, mis võib kahjustada ettevõtte arvutistruktuure või viisil, mis võib piirata või takistada teistel saidi kasutamist; mis tahes seadust rikkuvad kirjed; või salvestisi või mis koosneb mis tahes tüüpi reklaamist ilma ettevõtte varasema kirjaliku loata; Eemaldage või muutke saidil mis tahes omistusi, kriminaalteatisi või erinevaid omandilisi nimetusi või silte; kasutada teenuseid mis tahes liidese kasutamisel peale saidi; segada erinevate kasutajate veebisaiti ja/või teenuseid; Kasutage saidile ja/või teenustele juurdepääsu saamiseks või kasutamiseks roboteid või erinevaid automaatseid strateegiaid; Laadige üles või edastage ilma ettevõtte konkreetse volituseta kõike , mis toimib passiivse või elava salvestusseeriana, näiteks (piiranguteta) Interneti-vead, küpsised või erinevad võrreldavad reklaamvaraseadmed; rikkuda mis tahes asjakohaseid juriidilisi juhiseid või määrusi, inspireerida või müüa mis tahes ebaseaduslikku ajaviidet, nagu näiteks autoriõiguste rikkumine, kaubamärgi rikkumine, laimamine, privaatsuse rikkumine, identifitseerimisvargus, häkkimine, murramine või võltsitud tarkvara levitamine; Tehke veebisaidi tarnekoodis mis tahes kohandusi ja/või sekkuge mis tahes viisil ning lisage mis tahes tarkvaraprogramm ja/või utiliit, mis võib kahjustada ettevõtet, veebisaiti või kõiki teisi 1/3 osapooli; Lahti võtta, dekompileerida või muul juhul pöördprojekteerida saidil või teenuste pakkumiseks kasutatud tarkvara. Saate aru, et ilma et see piiraks ettevõtte kõiki muid tingimusi, võib Ettevõte reguleerida ka teie veebisaidi kasutamist juhul, kui ettevõte on seotud sellega, et teie veebisaidi kasutamine ei vasta enam nende tingimuste või mis tahes asjakohase seaduse sätetele. Veebileht või teenused piiravad teie juurdepääsu veebisaidile, teie käitumisstiilid veebisaidil 1/3 sündmustele ja kõik muud liigutused, mida ettevõte võib samuti pidada sobivaks oma asjade ja/või õiguste ja/või õiguste kaitsmiseks. 1/3 sündmustest. Intellektuaalse omandi õigused Veebileht ja selle sisumaterjal koos videomaterjalide, teksti, fotode, logode, kujunduste, muusika, heli, figuuride, logode ja mõne muu Veebisaidil sisalduva sisumaterjaliga on kaasatud ettevõtte või kolmandate isikute kõrgetasemeliste omandiõiguste kaudu. . Ettevõtte ja kasutaja vahel hoiab Ettevõte kogu vara, nime ja hobisid Veebisaidil ja teenustes. Veebisaidi ja/või teenuste kasutamine ei anna nüüd kasutajale enam ühtegi Veebisaidil ja/või teenustes sisalduvat kõrgetasemelist vara, välja arvatud veebisaidi ja/või teenuste nõuetekohane rakendamine vastavalt nende tingimuste fraasid. Kasutaja võib veebisaiti ja/või teenuseid kasutada ka lihtsalt mitteavalikuks ja mittetööstuslikuks kasutamiseks. Nüüd ei tohi te enam ega ka lubada mõnel muul tähistamisel muuta, dekompileerida, lahti võtta, insenerivastast teha, kopeerida, üle kanda, luua kõrvalteoseid, rentida, all-litsentsida, levitada, raamituna reprodutseerida, uuesti avaldada, kraapida, alla laadida, kuvada , edastada, postitada, rentida või reklaamida mis tahes kujul või mis tahes vahenditega, täielikult või osaliselt, kasutada mis tahes eesmärgil, välja arvatud veebisaidi või teenuste kasutamiseks vastavalt tingimustele või mis tahes muul juhul maksimaalselt ära kasutada Veebilehe sisust ilma Ettevõtte konkreetse varasema kirjaliku loata. Juriidilise vastutuse piirang Veebisaidi ja/või teenuste kasutamine toimub ainuisikuliselt teie vastutusel. Ettevõte loobub kõigist määrusega lubatud kogustest kõigist konkreetsetest või kaudsetest garantiidest, viidates veebisaidile ja teenustele ja nende teiepoolsele kasutamisele, samuti kaudsetest garantiidest kaubeldavuse, nime, tervise valitud põhjusel või mitterikkumise, kasulikkuse kohta. , autoriteetsus, täpsus, täielikkus ja õigeaegsus. Sellest tulenevalt pakutakse teenuseid koos kogu sisumaterjali ja võimalustega, mis on loodud veebisaidil kasutamiseks või veebisaidi kaudu juurdepääsetavaks või sealt saadetavaks, ” sellisel kujul”, ” olemasoleval kujul ” ja ” kõigi vigadega ” . Eranditamata eelnevast üldsõnalisusest, ei võta Ettevõte endale juriidilist vastutust ega kohustusi mis tahes (a) veebisaidil esitatud sisumaterjali vigade, vigade või ebatäpsuste eest; (b) teenuste kaudu veebisaidile või veebisaidilt edastamise mis tahes katkestamine või peatamine; (c) mis tahes vead, viirused, trooja hobused või muu sarnane, mida saab veebisaidile või teenuste kaudu edastada mis tahes kolmanda osapoole kaudu. Nõustute säilitama Ettevõte süütuna mis tahes kahjude eest, mis on teile ja/või mõnele muule kolmandale tähistamisele viivitamatult või kaudselt tekitatud, imetledes veebisaiti ja/või teenuseid, ning vastutate ainukohustuse eest teie tehtud valikute eest. veebisaidi ja/või teenuste sisumaterjali kohta. Ettevõte ei ole ühelgi juhul altid teile ega ühelegi kolmandale osapoolele mis tahes erilise, otsese, kaudse, juhusliku, erilise, karistava või kaudse kahju eest, samuti mis tahes valesti valitud tulu või vale statistika, mis kerkib teie veebisaidi kasutamisest ja /või teenused või erinevad ained, mis on veebisaidil, millele on juurdepääs veebisaidil või teenuste osana alla laaditud, olenemata sellest, kas need põhinevad täielikult garantiil, lepingul, deliktil või mõnel muul kuriteo teoorial või mitte, ja kas või mitte või mitte. Kauem on Ettevõtet teavitatud nende kahjude tekkimise võimalusest ja juhtudel, kui kohtuvõimud tuvastavad ettevõtte vastutuse, ei ületa tema juriidiline vastutus enam 1000 USD. Eeltoodud õigusliku vastutuse probleemi puhul tuleb järgida võimalikult suures koguses, mis on asjaomases jurisdiktsioonis määrusega lubatud. Te teate eriti hästi, et Ettevõte ei vastuta nüüd enam kasutaja sisu ega laimava, solvava või ebaseadusliku käitumise eest kolmandate tähtpäevade puhul ning eeltooduga kaasneva kahju või kahju oht lasub täielikult teil. Ettevõte ei vastuta alati probleemide või tehniliste rikete eest, mis on seotud nutitelefonide või ühenduse liinide, arvuti sidussüsteemide, serverite või teenusepakkujate, riistvara, tarkvara, tehnilistest probleemidest või saidi külastajate ülekoormamisest Internetis (või juurdepääsu puudumisega) Internet) või veebisaidi või teenuste ja teie brauseri ja/või erinevate seadmete ühildumatust. Erandina ülaltoodu üldsusest ei näe Ettevõte nüüd enam ette teie Interneti kasutamise kohustust ega ohtu.