Biticodes, BTC Pro iPlex

Polityka prywatności

Zależy nam na ochronie Twoich danych osobowych i prywatności.

Niniejsza polityka prywatności została stworzona, aby poinformować Cię o tym, w jaki sposób przetwarzamy, gromadzimy, utrzymujemy i wykorzystujemy dane, które podajesz w związku z naszą stroną internetową.

Jesteśmy oddani następującym zasadom:

 • Bądź prawdomówny w kwestii gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych: Zawsze jest dla Nas ważne, abyś otrzymał wszystkie informacje niezbędne do dokonywania świadomych wyborów dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu zastosujemy różne techniki i procedury, aby dostarczyć Ci odpowiednich informacji o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w odpowiedniej formie i po prawej
 • Przetwarzanie Danych Osobowych o Tobie wyłącznie w celach opisanych w Polityce:
 • Zastosowania, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, obejmują naszą Witrynę do Twojej dyspozycji oraz świadczenie usług w niej zawartych ( „ Usługi ” ), w celu poprawy doświadczeń użytkowników w Naszej Witrynie, w celu ulepszenia naszych Usług (w tym Witryny) , w celu zabezpieczenia naszych praw i ochrony naszych interesów, w celu wykonywania działań handlowych i administracyjnych, które wspierają dostarczanie naszych usług naszym użytkownikom i/lub w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych i/lub regulacyjnych.
 • W celu realizacji tych celów będziemy traktować Twoje dane osobowe, aby zrozumieć Twoje osobiste potrzeby i
 • Zainwestuj znaczne zasoby, aby zrealizować swoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych: Wdrażamy obszerne zasoby, aby umożliwić Ci wyegzekwowanie od osoby, której dane dotyczą. W związku z tym możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, gdy chcesz przejrzeć swoje dane osobowe, poprosić nas o ich modyfikację lub usunięcie , przestań używać go do określonych celów lub w ogóle lub do przeniesienia go na siebie lub na osobę trzecią. Odpowiemy na Twoje prośby w sposób zgodny z prawem.
 • Aby zabezpieczyć swoje dane osobowe:
 • Chociaż nie możemy obiecać pełnego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, możemy zagwarantować, że używamy i będziemy korzystać z różnych środków i środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych

Niniejsza Polityka określa rodzaj Danych Osobowych, które Firma gromadzi na temat osób fizycznych oraz sposób ich pozyskiwania, wykorzystywania, przechowywania, udostępniania stronom trzecim, zabezpieczania, przetwarzania itp. W niniejszej Polityce „ Dane osobowe ” oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwa do zidentyfikowania osoba. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować osobiście lub w połączeniu z dodatkowymi informacjami znajdującymi się pod naszą opieką lub do których mamy bezpośredni dostęp. W niniejszej Polityce „ przetwarzanie ” Danych Osobowych oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych

Dane, w tym gromadzenie, rejestrowanie, strukturyzacja, przechowywanie, modyfikowanie, dostęp, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, łączenie lub uzgadnianie, ograniczanie, usuwanie lub usuwanie Danych osobowych.

Nasze Usługi są skierowane do szerokiego grona odbiorców i nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18 roku życia. Nie gromadzimy świadomie ani nie szukamy informacji od osób poniżej 18 roku życia, ani świadomie nie zezwalamy takim osobom na dostęp do naszych Usług. Jeśli dowiemy się, że dane dziecka zostały zebrane, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych informacji.

Kiedy zbieramy dane osobowe o Tobie?

Zbieramy informacje o Tobie za każdym razem, gdy korzystasz z naszych Usług, korzystasz z naszych kanałów usług, korzystasz z Witryny i/lub kontaktujesz się z nami. W niektórych przypadkach będziesz aktywnie przekazywać nam Dane Osobowe, a w innych będziemy gromadzić Twoje Dane Osobowe poprzez przeglądanie i monitorowanie korzystania z naszych Usług i/lub kanałów usług.

Brak wymogu dostarczania Spółce danych osobowych i jego konsekwencje
Nie masz obowiązku dostarczania nam żadnych danych osobowych o sobie. Jednak w niektórych przypadkach niepodanie takich Danych Osobowych spowoduje, że nie będziemy mogli dostarczyć Ci Usług, uniemożliwiając korzystanie z Witryny i/lub spowoduje dysfunkcję Naszych Usług i Witryny.

Jakie Dane Osobowe gromadzimy o Tobie?
Dane osobowe, które gromadzimy za każdym razem, gdy przeglądasz Witrynę: obejmują one dzienniki aktywności online, informacje o ruchu w witrynie (w tym między innymi adres IP, czas wejścia, datę wejścia, odwiedzane strony internetowe i mobilne , preferencje językowe, zapisy awarii oprogramowania i typ używanej przeglądarki) oraz szczegóły używanego urządzenia. Niektóre z tych informacji mogą nie umożliwiać identyfikacji użytkownika, a zatem nie kwalifikują się jako Dane osobowe.

Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy: wszelkie Dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, kontaktując się z nami.

Dane osobowe, które przekazujesz nam specjalnie w celu przekazania stronom trzecim: obejmuje to Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Cele przetwarzania Danych Osobowych i ich podstawy prawne
Firma będzie przetwarzać Twoje Podstawowe Informacje z jednego lub więcej powodów opisanych w tej sekcji i na odpowiedniej podstawie prawnej. Towarzystwo nie będzie w inny sposób przetwarzać Państwa Danych Osobowych, chyba że istnieje podstawa prawna do takiego przetwarzania. Podstawy prawne, na podstawie których Korporacja może przetwarzać Twoje Dane Osobowe, są następujące:

Udzieliłeś zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Odnosi się to do przypadków, w których wyraźnie przekazałeś nam swoje dane za pośrednictwem Witryny internetowej, abyśmy mogli przekazać je stronom trzecim. Traktowanie jest wymagane do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub stronę trzecią. Na przykład w celu ulepszenia naszych Usług lub w celu wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Leczenie musi być zgodne z obowiązkiem prawnym ciążącym na Towarzystwie.

Poniższa lista przedstawia powody, dla których możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe oraz podstawę prawną takiego przetwarzania:

-W celu przekazania Twoich danych kontaktowych stronom trzecim na Twoje żądanie Możemy gromadzić Twoje Dane Osobowe w celu udostępnienia ich stronom trzecim, jeśli wyraźnie o to poprosisz. Udzieliłeś zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

-Obsługa Twoich Danych Osobowych jest niezbędna do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, prośby i/lub roszczenia dotyczące korzystania z Usług. Przetwarzanie jest wymagane do celów wynikających z interesów prawnych realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią.

– W celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub nakazów sądowych lub urzędowych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu spełnienia naszych różnych zobowiązań prawnych. Traktowanie musi być zgodne z wymogiem prawnym, któremu podlega Spółka.

-W celu ulepszenia naszych usług możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu ulepszania naszych usług. Takie przetwarzanie będzie obejmować, między innymi, wszelkie dzienniki błędów lub inne zgłoszenia awarii otrzymane w związku z Usługami. Traktowanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub stronę trzecią.

-W celu ochrony przed oszustwami, niewłaściwym wykorzystaniem naszych usług. Traktowanie jest konieczne dla uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub stronę trzecią.

-W celu wykonywania i utrzymywania różnych operacji wspierających świadczenie Naszych Usług Działają one m.in. przez osobę trzecią.

-Przetwarzanie jest wymagane w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub osobę trzecią. Traktowanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę lub stronę trzecią.

-W celu ochrony naszych interesów, praw i majątku oraz interesów osób trzecich, w tym wszczęcia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe w celu ochrony naszych interesów, praw i majątku lub interesów osób trzecich , zgodnie z wszelkimi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub umowami.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim
Towarzystwo może również udostępniać Twoje dane osobowe innym, którzy świadczą nam usługi, takie jak dostawcy hostingu i przechowywania kopii zapasowych, rejestry adresów IP, analizy i analizy użytkowników oraz usługi techniczne i statystyczne. Dodatkowo możesz zażądać wyraźnie, abyśmy przekazali pewne dane osobowe o Tobie do zewnętrznych centrów handlu Bitcoinami. W takim przypadku udostępnimy dane osobowe, które nam przekazujesz w tym konkretnym celu, takim stronom trzecim, a ich wykorzystanie danych osobowych będzie podlegać ich własnej polityce poufności.

Towarzystwo może również wymieniać Twoje Dane Osobowe ze swoimi podmiotami powiązanymi i współpracownikami, którzy dostarczają Spółce materiały mające na celu wzmocnienie i podniesienie poziomu usług i towarów, które Organizacja dostarcza swoim użytkownikom.

Korporacja może udostępniać dane osobowe użytkownika federalnym, stanowym, lokalnym i innym organom regulacyjnym, a także, gdy takie udostępnianie jest wymagane w celu ochrony naszych interesów, praw i aktywów oraz interesów innych stron, w tym w celu wszczęcia, wykonania lub obrony prawnej roszczenia.
Ponadto możemy udostępnić Twoje Dane Osobowe potencjalnym nabywcom lub inwestorom Korporacji i/lub dowolnej ze spółek z grupy spółek, której Korporacja jest członkiem, lub potencjalnym podmiotom finansującym Korporację i/lub którejkolwiek ze spółek w grupie firm, których Korporacja jest członkiem.

Uprzejmie informujemy, że nie jesteśmy upoważnieni do ujawniania jakichkolwiek informacji Spółki żadnej innej stronie w kontekście fuzji, restrukturyzacji, konsolidacji lub upadłości Spółki i/lub jakiejkolwiek spółki z grupy spółek, której członkiem jest Komitet, lub w związku z jakąkolwiek inną podobną transakcją (w tym sprzedażą aktywów Spółki i/lub jakiejkolwiek spółki z grupy spółek, której Spółka jest członkiem) i/lub w związku z fuzją, reorganizacją, konsolidacją lub upadłością Spółki i/lub jakiejkolwiek spółki z grupy spółek, której Spółka jest członkiem. Pamiętaj, że nie wolno nam ujawniać, kim są nasi inwestorzy.

Pliki cookie i usługi stron trzecich
Możemy korzystać z niektórych usług stron trzecich, takich jak firmy analityczne lub firmy wyświetlające reklamy w naszej witrynie, które mogą również korzystać z plików cookie lub innych technologii informatycznych, a te praktyki i dostawcy podlegają ich własnej polityce prywatności.

Plik cookie (jest to mały plik tekstowy) jest przechowywany na urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzasz lub uzyskujesz dostęp do witryny. Pliki cookie pozwalają nam gromadzić dane o Tobie i Twoim zachowaniu w celu poprawy komfortu użytkowania, zapamiętania Twoich preferencji i ustawień oraz personalizacji i dostarczania towarów i innych usług, które mogą być dla Ciebie wartościowe. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do zbierania statystyk i przeprowadzania analiz.

Niektóre z plików cookie, które możemy wykorzystywać, to tak zwane pliki cookie sesji, które są tymczasowo ładowane na Twoje urządzenie i utrzymują się do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej, podczas gdy inne to tak zwane trwałe pliki cookie, które pozostają na Twoim urządzeniu, gdy przestaniesz nawigować po Witryna sieci Web i może być wykorzystana do pomocy witrynie sieci Web przywołania Cię jako powracającego gościa po powrocie na witrynę.

Rodzaje plików cookie:

Pliki cookie, których możemy używać, są klasyfikowane według ich funkcji, w następujący sposób: Rodzaj pliku cookie Funkcja Dodatkowe informacje
Niezbędne pliki cookie Te pliki cookie są ściśle wymagane, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie Witryny i korzystanie z żądanych funkcji. Służą one do dostarczania żądanych treści, towarów i usług.

Niezbędne pliki cookie Te pliki cookie są absolutnie niezbędne, aby umożliwić Ci przeglądanie witryny i korzystanie z żądanych funkcji. Służą one do dostarczania żądanych treści, produktów i usług.

Te pliki cookie są niezbędne, aby pomóc Twojemu urządzeniu w pobieraniu lub dostarczaniu informacji, dzięki czemu możesz poruszać się po Witrynie, korzystać z jej funkcji i powracać do wcześniej odwiedzanych stron. Te pliki cookie zbierają dane osobowe o Tobie, takie jak nazwa użytkownika i data ostatniego logowania, i identyfikują Cię jako połączonego z Witryną.

Te pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej (pliki cookie sesji).

Funkcjonalne pliki cookie Te pliki cookie służą do rozpoznawania użytkownika po powrocie do Witryny i pozwalają nam zapamiętać jego wybory i preferencje. Te pliki cookie przetrwają zamknięcie przeglądarki internetowej i trwają do czasu ich wygaśnięcia.

Pliki cookie dotyczące wydajności Te pliki cookie służą do dostarczania zbiorczych statystyk dotyczących wydajności Witryny oraz do testowania i ulepszania tej wydajności, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika. Ponadto umożliwiają nam wykonywanie funkcji analitycznych w Serwisie. Te pliki cookie zbierają anonimowe dane, które nie są powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą.

Te pliki cookie mają zmienny okres ważności; niektóre są usuwane zaraz po zamknięciu przeglądarki, podczas gdy inne mają nieokreślony okres ważności.

Blokowanie i usuwanie plików cookie

Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby blokować i usuwać niektóre lub wszystkie pliki cookie. Skorzystaj z poniższych łączy, aby uzyskać instrukcje, jak to zrobić w niektórych z najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 • Firefox
  • Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Safari
  Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku niektóre lub wszystkie funkcje witryny mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

Przechowywanie Twoich Danych Osobowych
Firma będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów przetwarzania Danych Osobowych opisanych w niniejszej Polityce lub przez taki dłuższy okres, jaki może być konieczny zgodnie z przepisami prawa, regulacjami, politykami oraz zamówienia, które mają do nas zastosowanie.

Aby upewnić się, że Twoje dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne, okresowo sprawdzamy przechowywane przez nas dane osobowe w celu ustalenia, czy którekolwiek z nich można usunąć.

Przekazywanie Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe o Tobie mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. jurysdykcji innej niż ta, w której mieszkasz) lub do organizacji międzynarodowych. W takich okolicznościach Spółka podejmie odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony Państwa Danych Osobowych oraz zapewnienia podmiotom danych dostęp do egzekwowalnych praw i skutecznych środków prawnych.

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), pamiętaj, że te zabezpieczenia i ochrona będą dostępne, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z następujących warunków:

Ochrona Twoich Danych Osobowych
Stosujemy odpowiednie środki techniczne i operacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych, biorąc pod uwagę ryzyko przetwarzania, w szczególności przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, uszkodzenia, nieuprawnionego uwolnienia lub dostępu do Danych Osobowych składane, przechowywane lub przetwarzane w jakikolwiek sposób.

W wyniku zobowiązań prawnych lub innych, pozostających poza naszą kontrolą, możemy być zobowiązani do przekazywania Twoich Danych Osobowych stronom trzecim, takim jak urzędnicy publiczni. W takich przypadkach mamy ograniczoną możliwość kontrolowania poziomu bezpieczeństwa zapewnianego Twoim Danym Osobowym przez takie strony trzecie.

Przekazywanie Danych Osobowych przez Internet nie może być całkowicie bezpieczne. W rezultacie Spółka nie może zapewnić bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych, gdy są one do nas przesyłane przez Internet.

Łącza do
witryn osób trzecich Witryna może zawierać łącza do witryn i/lub aplikacji osób trzecich. Firma nie sprawuje kontroli nad takimi witrynami i programami ani nad gromadzeniem i/lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez takie witryny i programy, a my nie ponosimy odpowiedzialności za takie witryny i programy ani za ich politykę i działania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do żadnych działań podejmowanych za pośrednictwem odpowiednich witryn internetowych i/lub aplikacji.

W przypadku uzyskiwania dostępu do takich witryn i/lub aplikacji stron trzecich sugerujemy uważne zapoznanie się z ich polityką prywatności przed skorzystaniem z takich witryn i/lub aplikacji oraz przed ujawnieniem takich danych osobowych.

Zmiany niniejszej
Polityki Od czasu do czasu możemy zmieniać warunki niniejszej Polityki. Za każdym razem, gdy zmienimy niniejszą Politykę, powiadomimy Cię, publikując zmienioną Politykę w Witrynie. Ponadto, gdy wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach za pomocą takich środków ujawnienia, jakie uznamy za stosowne, aby poinformować Cię o takich zmianach i publikując zawiadomienie o takich zmianach w Witrynie. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie zmiany będą obowiązywać po opublikowaniu Zaktualizowanej Polityki na naszej Stronie Internetowej.

Ponadto masz prawo poprosić o potwierdzenie, że Twoje dane osobowe są przez nas gromadzone, zażądać przeglądu tych danych, sprostowania treści w stosownych przypadkach oraz usunięcia wszelkich danych osobowych, które nie są już przez nas potrzebne. Możesz również ograniczyć swoją zgodę na określone sposoby przetwarzania Twoich Danych Osobowych.

Prawo dostępu

Masz prawo do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy jakiekolwiek Dane Osobowe na Twój temat są przetwarzane, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do Danych Osobowych oraz następujących informacji: (1) cel przetwarzania; (2) kategorie Danych Osobowych; (3) adresaci lub kategorie adresatów, którym Dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym adresaci w państwach trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub organizacje międzynarodowe; (4) jeśli to możliwe, okres, przez jaki Dane Osobowe mają być przechowywane lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu; (5) prawo do żądania od Spółki poprawienia lub usunięcia Danych Osobowych lub ograniczenia wykorzystania Danych Osobowych o Tobie lub sprzeciwu wobec takiego wykorzystania; (6) prawo do wniesienia skargi do organu regulacyjnego; (7) jeżeli Dane Osobowe nie są zbierane od Ciebie, wszelkie istotne informacje dotyczące ich źródła; (8) istnienie profilowania; oraz (9) jeżeli Dane Osobowe są przekazywane do państwa trzeciego poza EOG lub do organizacji międzynarodowej, odpowiednie zabezpieczenia związane z przekazaniem. Firma dostarczy kopię gromadzonych Danych Osobowych i może pobrać uczciwą opłatę za wszelkie kolejne kopie, o które poprosisz. Jeżeli zgłosisz żądanie drogą elektroniczną i o ile nie zażądasz inaczej, materiał zostanie dostarczony w powszechnie używanej formie elektronicznej. Żądanie uzyskania kopii danych osobowych nie może naruszać praw i wolności innych osób. W związku z tym, jeśli żądanie narusza prawa i wolności innych osób, Spółka może nie spełnić Twojego żądania lub może to zrobić w ograniczony sposób.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do uzyskania od Towarzystwa korekty nieprawidłowych Danych Osobowych na Twój temat. Mając na uwadze cele leczenia, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych dotyczących Ciebie, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do anulowania

Masz prawo do tego, aby Firma usunęła Twoje Dane Osobowe, jeśli ma zastosowanie którykolwiek z proponowanych powodów: (a) Dane Osobowe nie są już potrzebne do zamierzonego celu, dla którego zostały zebrane lub są w inny sposób przetwarzane; (b) cofniesz swoją zgodę, na której opiera się leczenie i nie ma innych zgodnych z prawem podstaw do leczenia; (c) sprzeciwiasz się w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, które opiera się na uzasadnionym interesie realizowanym przez Nas lub stronę trzecią, i nie ma nadrzędnych podstaw prawnych do przetwarzania; (d) sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z powodów marketingu bezpośredniego; (e) Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub (f) Państwa Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia wymogu prawnego prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega Spółka. Prawo to nie przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne (a) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego traktowania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Towarzystwo; lub (b) w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia leczenia

Masz prawo do uzyskania od Firmy ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeśli ma zastosowanie którakolwiek z następujących sytuacji: (a) poprawność Danych Osobowych jest przez Ciebie kwestionowana przez okres, który pozwala Firmie sprawdzić poprawność danych osobowych

Dane o Tobie; (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu swoich Danych Osobowych, a zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystywania; (c) Towarzystwo nie potrzebuje już Danych Osobowych o Tobie do celów leczenia, ale Dane Osobowe są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; (d) jeśli Przetwarzanie Danych Osobowych na Twój temat jest wymagane do celów zgodnych z prawem interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią, chyba że wykażemy ważne prawnie uzasadnione podstawy do Przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub ustalenie, wykonanie lub obrona roszczeń prawnych; lub (e) jeżeli Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim dotyczy takiego marketingu bezpośredniego. Jeżeli przetwarzanie Twoich Danych Osobowych zostało ograniczone w wyniku Twojego żądania, takie Dane Osobowe, z wyłączeniem przechowywania, będą przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw jakiejkolwiek innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania swoich Danych Osobowych, które dostarczyłeś Spółce, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie, a także prawo do przeniesienia takich Danych Osobowych do innego podmiotu przetwarzającego, jeżeli (a ) przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy, której jesteś stroną, oraz (b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Korzystając z prawa do przenoszenia danych, masz prawo do przekazania swoich Danych Osobowych bezpośrednio od Firmy innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Skorzystanie z prawa do przenoszenia danych jest całkowicie bez uszczerbku dla praw użytkownika i Spółki wynikających z prawa do usunięcia danych. Zgodnie z tym prawo do przenoszenia danych nie może naruszać praw i wolności innych osób.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się, ze względu na swoją konkretną sytuację, przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, które opiera się na zgodnych z prawem interesach realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią, w tym profilowaniu w oparciu o takie zgodne z prawem obawy . W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że przedstawimy ważne powody prawne dla traktowania, które jest nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym stosowania profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.