Biticodes, BTC Pro iPlex
Podmienky používania Všeobecné podmienky používania Stránka obsahuje údaje o platformách tretích strán. Musíte si uvedomiť nasledovné: Stránka obsahuje údaje o platformách tretích strán Stránka obsahuje podrobnosti o platformách tretích strán na obchodovanie s kryptomenami. Mali by ste si pozorne prečítať tieto Podmienky používania, aby ste pochopili, ako používate Stránku alebo Služby. Ak sa Spoločnosť domnieva, že akékoľvek právne prostredie v príslušnej jurisdikcii je v rozpore s týmito Podmienkami, musíte si tieto Podmienky pozorne a celé prečítať predtým, ako začnete Služby používať. Súhlasíte s tým, že budete používať webovú stránku a služby s rešpektom. S dodatkami, používaním stránky súhlasíte s Podmienkami. Tieto podmienky vyjadrujú naše zásady ochrany osobných údajov a ich prijatím beriete na vedomie, že súhlasíte aj s prijatím našich zásad ochrany osobných údajov Spôsobilosť Stránku môžete používať iba vtedy, ak splníte nasledujúce podmienky: Máte minimálne 18 rokov Spoločnosť neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky, pokiaľ ide o zákonnosť stránky a/alebo služieb a/alebo používanie stránky a/alebo služieb akýmkoľvek jednotlivcom , a nenesie zodpovednosť za žiadne nezákonné používanie stránky a /alebo Služby Užívateľa. Obmedzené územia Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť vyššie uvedeného, Spoločnosť môže obmedziť prístup k Stránke a/alebo Službám akémukoľvek Používateľovi, ktorý nedodržiava zásady a postupy spoločnosti . Ak sa Spoločnosť domnieva, že akékoľvek právne alebo regulačné prostredie na príslušnom území bude mať za následok, že bude Spoločnosť vystavená právnym, regulačným, renomovaným alebo ekonomickým rizikám, potom Spoločnosť nezodpovedá za správanie Spoločnosti na takomto území. Zakázané činnosti Súhlasíte s tým, že budete používať stránku a Služby zdvorilým spôsobom a teraz už nebudete: Odkazovať na stránku a/alebo používať stránku na účely nahrávania, sťahovania, distribúcie, zverejňovania alebo prenosu záznamov spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek práva, ako sú práva na majetok, práva na ochranu súkromia alebo akékoľvek iné právo; poškodenie, urážku, ohováranie alebo irelevantný obsah; záznamy, ktoré pozostávajú z endemického alebo odlišného softvérového programu, ktorý môže poškodiť počítačovú štruktúru firmy alebo spôsobom, ktorý môže obmedziť alebo zabrániť iným v používaní stránky; záznamy, ktoré porušujú akýkoľvek zákon; alebo záznamy alebo ktoré pozostávajú z reklamy akéhokoľvek typu bez predchádzajúceho písomného povolenia firmy; Odstráňte alebo upravte akékoľvek označenia, trestné oznámenia alebo iné vlastnícke označenia alebo označenia na stránke; Používať Služby pomocou akéhokoľvek rozhrania okrem stránky; zasahovať do používania webových stránok a/alebo služieb rôznymi používateľmi ; používať roboty alebo rôzne automatické stratégie na získanie prístupu na stránku a/alebo služby alebo ich používanie; Nahrávať alebo prenášať bez osobitného oprávnenia firmy čokoľvek , čo funguje ako pasívna alebo živá séria záznamov, ako sú, bez obmedzenia, internetové chyby, súbory cookie alebo rôzne porovnateľné adware zariadenia; Porušovať akékoľvek príslušné právne pokyny alebo nariadenia, inšpirovať alebo predávať akúkoľvek nezákonnú zábavu, ako je, avšak teraz už bez obmedzenia, porušenie autorských práv, porušenie ochrannej známky, ohováranie, narušenie súkromia, krádež identifikácie, hackovanie, cracking alebo distribúcia falošného softvérového programu; Vykonávať akékoľvek úpravy a/alebo akýmkoľvek spôsobom zasahovať do dodávateľského kódu webovej lokality a pridávať akýkoľvek softvérový program a/alebo pomôcku, ktorá môže poškodiť alebo spôsobiť škodu Spoločnosti, webovej lokalite alebo každej ďalšej 1/3 strane; Rozložte, dekompilujte alebo v akomkoľvek inom prípade spätne analyzujte akýkoľvek softvérový program na stránke alebo používaný na ponúkanie Služieb. Beriete na vedomie, že bez toho, aby boli dotknuté všetky ostatné náležitosti Spoločnosti, v prípade, že sa Spoločnosť podieľa na tom, že vaše používanie Webovej lokality už nedodržiava ustanovenia týchto Podmienok alebo akéhokoľvek relevantného zákona, Spoločnosť môže tiež vyladiť vaše používanie Webová lokalita alebo Služby, obmedzujú vás v prístupe na webovú lokalitu, prepínajú štýly vášho správania na webovej lokalite na 1/3 udalostí a každý iný pohyb, ktorý môže Spoločnosť tiež považovať za vhodný na obranu svojich vecí a/alebo práv a/alebo práv. z 1/3 udalostí. Práva duševného vlastníctva Webová lokalita a jej obsah spolu s video materiálmi, textom, fotografiami, logami, dizajnom, hudbou, zvukom, figúrkami, logami a niektorým ďalším obsahovým materiálom, ktorý je súčasťou webovej lokality, sú zahrnuté prostredníctvom vysokých vlastníckych práv Spoločnosti alebo tretích strán. . Medzi Spoločnosťou a Používateľom si Spoločnosť ponecháva všetok majetok, meno a hobby na Webovej stránke a Službách. Používanie Webovej stránky a/alebo Služieb odteraz už Používateľovi neudeľuje žiadne práva na vysoký majetok, ktoré sú súčasťou Webovej lokality a/alebo Služieb, okrem správneho používania Webovej stránky a/alebo Služieb podľa frázy týchto Podmienok. Používateľ môže tiež jednoducho používať Webovú stránku a/alebo Služby na neverejné a nepriemyselné použitie. Teraz už nebudete, ani nedovolíte inej oslave upravovať, dekompilovať, rozoberať, opakovať inžinierstvo, kopírovať, prenášať, vytvárať vedľajšie diela z, prenajímať, sublicencovať, distribuovať, reprodukovať zarámované, znovu publikovať, zoškrabovať, sťahovať, zobrazovať , prenášať, posielať, prenajímať alebo propagovať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, vcelku alebo čiastočne, používať na akýkoľvek účel okrem používania Webovej lokality alebo Služieb podľa Podmienok alebo v akomkoľvek inom prípade maximálne využívať obsahu webovej stránky bez osobitného , predchádzajúceho písomného povolenia Spoločnosti. Obmedzenie právnej zodpovednosti Vaše používanie webovej stránky a/alebo služieb bude na vaše vlastné riziko. Do maximálneho množstva povoleného reguláciou sa Spoločnosť zrieka všetkých záruk, špecifických alebo implicitných, v súvislosti s webovou stránkou a službami a ich používaním spolu s implicitnými zárukami obchodovateľnosti, mena, zdravia pre vybranú príčinu alebo neporušenia, užitočnosti. autoritu, presnosť, úplnosť a včasnosť. V súlade s tým sa Služby spolu so všetkým obsahom a možnosťami, ktoré sa majú mať na webovej lokalite, prístup k nej alebo odosielanie z nej, poskytujú „ tak, ako sú“, „ tak, ako majú byť “ a „ so všetkými chybami “ . Bez toho, aby sme sa odchýlili od všeobecnosti vyššie uvedeného, Spoločnosť nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť ani povinnosť za akékoľvek (a) chyby, omyly alebo nepresnosti akéhokoľvek obsahu obsahu na webovej lokalite; (b) akékoľvek prerušenie alebo zastavenie prenosu na alebo z webovej stránky prostredníctvom Služieb; (c) akékoľvek chyby, vírusy, trójske kone a podobne, ktoré môžu byť prenesené na alebo prostredníctvom webovej stránky alebo služieb prostredníctvom akejkoľvek tretej strany. Zaväzujete sa zachovať nevinnosť Spoločnosti v prípade akýchkoľvek strát spôsobených, okamžite alebo nepriamo, vám a/alebo inej tretej oslave, s obdivom pre webovú stránku a/alebo služby a budete niesť výhradnú povinnosť za akýkoľvek váš výber na obsahový materiál Webovej stránky a/alebo Služieb. Spoločnosť nebude v žiadnom prípade vystavená vám alebo akejkoľvek tretej strane za akékoľvek špeciálne, priame, nepriame, náhodné, špeciálne, trestné alebo následné škody, spolu s akýmikoľvek nesprávne umiestnenými príjmami alebo nesprávne umiestnenými štatistikami, ktoré sa objavia z vášho používania webovej stránky a /alebo Služby alebo rôzne látky na webovej stránke, ku ktorým je možné pristupovať alebo stiahnuté z webovej stránky alebo ako súčasť Služieb, či už sú primárne založené výlučne na záruke, zmluve, priestupku alebo inej trestnoprávnej teórii a či už nie alebo nie už bola spoločnosť informovaná o možnosti týchto škôd av prípadoch, keď súdny orgán odhalí zodpovednosť spoločnosti, jej právna zodpovednosť už nebude presahovať 1 000 USD. Vyššie uvedený problém právnej zodpovednosti musí byť dodržaný v maximálnej miere povolenej reguláciou v príslušnej jurisdikcii. Zvlášť dobre viete, že Spoločnosť už nebude zodpovedná za Používateľský obsah alebo hanlivé, urážlivé alebo nezákonné správanie prostredníctvom akejkoľvek tretej oslavy a že hrozba škody alebo ujmy z vyššie uvedeného je výlučne na vás. Spoločnosť nie je vždy zodpovedná za akékoľvek problémy alebo technickú poruchu akéhokoľvek smartfónu alebo komunitných liniek, počítačových on-line systémov, serverov alebo poskytovateľov, hardvéru, softvéru, zlyhania v dôsledku technických problémov alebo preťaženia návštevníkov stránok na internete (alebo nedostupnosti internet) alebo nekompatibilita medzi webovou stránkou alebo službami a vaším prehliadačom a/alebo iným zariadením. Bez toho, aby sme sa odchýlili od všeobecne uvedeného vyššie, Spoločnosť už nepredpokladá žiadnu povinnosť alebo hrozbu pre vaše používanie internetu.