Biticodes, BTC Pro iPlex

Zásady ochrany osobných údajov

Venujeme sa zabezpečeniu vašich osobných údajov a súkromia.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené s cieľom informovať vás o tom, ako spracovávame, zhromažďujeme, udržiavame a využívame údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s našou webovou stránkou.

Venujeme sa nasledujúcim zásadám:

 • Buďte pravdiví o zhromažďovaní a nakladaní s vašimi osobnými údajmi: Vždy je pre nás dôležité, aby ste dostali všetky informácie potrebné na to, aby ste sa mohli informovane rozhodovať o spracúvaní vašich osobných údajov. Na tento účel použijeme rôzne techniky a postupy, aby sme vám poskytli vhodné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov vo vhodnej forme a na správnom mieste
 • Spracúvanie osobných údajov o vás iba na účely opísané v Zásadách:
 • Medzi spôsoby použitia, na ktoré môžeme spracovávať osobné údaje o vás, patrí naša webová lokalita, ktorú máte k dispozícii, a poskytovanie služieb, ktoré sú na nej zahrnuté (ďalej len „ služby “ ), na zlepšenie používateľských skúseností na našej webovej lokalite, na aktualizáciu našich služieb (vrátane webovej lokality) , na zabezpečenie našich práv a ochranu našich záujmov, na vykonávanie obchodných a administratívnych činností, ktoré podporujú poskytovanie našich služieb našim používateľom, a/alebo na splnenie akýchkoľvek právnych a/alebo regulačných požiadaviek.
 • Na podporu týchto účelov budeme spracovávať osobné údaje o vás, aby sme porozumeli vašim osobným potrebám a
 • Investujte značné prostriedky na splnenie vašich práv v súvislosti s vašimi osobnými údajmi: Implementujeme rozsiahle zdroje, ktoré vám umožnia vykonávať vaše údaje, a preto nás môžete kedykoľvek kontaktovať, keď budete chcieť skontrolovať vaše osobné údaje, požiadať nás o ich úpravu, vymazanie , prestať ho používať na konkrétne účely alebo vo všeobecnosti, alebo ho preniesť na vás alebo na tretiu stranu. Na vaše požiadavky odpovieme zákonným spôsobom.
 • Na zabezpečenie vašich osobných údajov:
 • Aj keď nemôžeme sľúbiť úplnú bezpečnosť vašich osobných údajov, môžeme zaručiť, že používame a budeme používať rôzne prostriedky a opatrenia na zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov

typ osobných údajov, ktoré Spoločnosť zhromažďuje o jednotlivcoch, a spôsob ich získavania, používania, uchovávania, zdieľania s tretími stranami, zabezpečenia, spracovania atď . alebo identifikovateľnú osobu. Identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať, či už osobne alebo v spojení s ďalšími informáciami, ktoré máme v správe alebo ku ktorým máme priamy prístup. V týchto Zásadách „ spracovanie “ Osobných údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonaných s Osobnými údajmi

Údaje vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, štruktúrovania, uchovávania, úpravy, prístupu, používania, zverejňovania prostredníctvom prenosu, šírenia alebo iného sprístupnenia, kombinácie alebo zosúladenia, obmedzenia, vymazania alebo likvidácie osobných údajov.

Naše služby sú určené širokému publiku a nie sú určené pre deti mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme ani nevyhľadávame informácie od nikoho mladšieho ako 18 rokov, ani takýmto jednotlivcom vedome neumožňujeme prístup k našim zariadeniam. Ak zistíme, že boli zhromaždené informácie dieťaťa , podnikneme všetky primerané kroky na to, aby sme tieto informácie čo najskôr odstránili.

Kedy o vás zhromažďujeme osobné údaje?

Informácie o vás zhromažďujeme zakaždým, keď používate naše zariadenia, používate naše servisné kanály, používate webovú stránku a/alebo nás kontaktujete. V niektorých prípadoch nám budete aktívne poskytovať osobné údaje a v iných prípadoch budeme o vás zhromažďovať osobné údaje na základe kontroly a monitorovania vášho používania našich služieb a/alebo kanálov služieb.

Žiadna požiadavka na poskytnutie osobných údajov Spoločnosti a jej dôsledkov
Nie ste povinní poskytnúť nám akékoľvek osobné údaje o sebe. V niektorých prípadoch však neposkytnutie takýchto Osobných údajov bude mať za následok, že vám nebudeme môcť doručiť Zariadenia, znemožníme vám používanie webovej lokality a/alebo povedie k nefunkčnosti našich Zariadení a webovej lokality.

Aké Osobné údaje o vás zhromažďujeme?
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme zakaždým, keď si prezeráte webovú lokalitu: budú to zahŕňať záznamy o online aktivitách, informácie o návštevnosti lokality (vrátane, ale nie výlučne, IP adresy, času vstupu, dátumu vstupu, navštívených webových a mobilných stránok , jazykové preferencie, záznamy o zlyhaní softvéru a typ používaného prehliadača) a podrobnosti o zariadení, ktoré ste použili. Niektoré z týchto informácií vás nemusia osobne identifikovať, a preto sa nepovažujú za osobné údaje.

Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme: akékoľvek osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete tým, že nás kontaktujete.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete špeciálne na ich predloženie tretím stranám: budú zahŕňať vaše meno a e-mailovú adresu.

Účely spracúvania osobných údajov a ich právne základy
Spoločnosť bude spracúvať vaše Primárne informácie z jedného alebo viacerých dôvodov opísaných v tejto časti a na príslušnom právnom základe. Spoločnosť nebude inak spracúvať osobné údaje o vás, pokiaľ na takéto spracúvanie neexistuje právny základ. Právne základy, na základe ktorých môže spoločnosť spracúvať osobné údaje o vás, sú nasledovné:

Udelili ste súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov. Týka sa to prípadov, keď ste nám konkrétne poskytli svoje údaje prostredníctvom webovej stránky, aby sme ich mohli poskytnúť tretím stranám. Spracovanie sa vyžaduje na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Spoločnosť alebo tretia strana. Napríklad na zlepšenie našich zariadení alebo na uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.
Ošetrenie sa vyžaduje v súlade so zákonnou povinnosťou, ktorej podlieha Spoločnosť.

V nasledujúcom zozname sú uvedené dôvody, pre ktoré môžeme spracúvať osobné údaje o vás a právny základ pre takéto spracúvanie:

– Aby sme na vašu žiadosť poskytli vaše kontaktné informácie tretím stranám, môžeme o vás zhromažďovať osobné údaje, aby sme ich mohli poskytnúť tretím stranám, ak o to konkrétne požiadate. Udelili ste súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov.

– Nakladanie s vašimi Osobnými údajmi je nevyhnutné na zodpovedanie vašich otázok, žiadostí a/alebo nárokov týkajúcich sa vášho používania Služieb. Spracovanie sa vyžaduje na účely právnych záujmov, ktoré sleduje Spoločnosť alebo tretia strana.

-Aby sme splnili akúkoľvek zákonnú povinnosť alebo súdny alebo úradný príkaz, spracúvame o vás osobné údaje, aby sme splnili naše rôzne zákonné povinnosti. Ošetrenie sa vyžaduje v súlade so zákonnou požiadavkou, ktorej spoločnosť podlieha.

-Na zlepšenie našich služieb môžeme použiť osobné údaje o vás na zlepšenie našich služieb. Takéto spracovanie bude okrem iného zahŕňať všetky protokoly porúch alebo iné hlásenia o poruche prijaté v súvislosti so Službami. Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Spoločnosť alebo tretia strana.

-V záujme ochrany pred podvodmi, zneužitím našich služieb. Spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy, ktoré sleduje Spoločnosť alebo tretia strana.

-Za účelom vykonávania a udržiavania rôznych operácií podporujúcich poskytovanie Naších Služieb Tieto činnosti zahŕňajú funkcie back office, aktivity obchodného rozvoja, strategické rozhodovanie, monitorovacie mechanizmy atď. Spracovanie je nevyhnutné pre naplnenie oprávnených záujmov, o ktoré sa usiluje Spoločnosť resp. treťou stranou.

-Spracovanie je potrebné na splnenie oprávnených záujmov, ktoré sleduje Spoločnosť alebo tretia strana. Ošetrenie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť alebo tretia strana.

-V záujme ochrany našich záujmov, práv a majetku a záujmov tretích strán, vrátane iniciovania, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, môžeme o vás spracovávať osobné údaje, aby sme chránili naše záujmy, práva a majetok alebo záujmy tretích strán v súlade s akýmkoľvek zákonom, predpisom alebo dohodou.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami
Spoločnosť môže tiež zdieľať vaše osobné údaje s ostatnými, ktorí nám poskytujú služby, ako sú poskytovatelia hostingu a zálohovania, záznamy IP adries, analýzy a analýzy používateľov a technické a štatistické služby. Okrem toho môžete konkrétne požiadať, aby sme o vás poskytli určité osobné údaje obchodným centrám bitcoinov tretích strán. V tomto prípade budeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete na tento konkrétny účel, zdieľať s týmito tretími stranami a ich používanie vašich osobných údajov bude podliehať ich vlastným zásadám dôvernosti.

Spoločnosť si tiež môže vymieňať osobné údaje o vás so svojimi pridruženými subjektmi a obchodnými partnermi, ktorí spoločnosti dodávajú materiály na posilnenie a zvýšenie úrovne služieb a tovarov, ktoré organizácia poskytuje svojim používateľom.

Spoločnosť môže zdieľať vaše osobné údaje s federálnymi, štátnymi, miestnymi a inými regulačnými orgánmi, ako aj vtedy, keď je takéto zdieľanie potrebné na ochranu našich záujmov, práv a majetku a záujmov iných strán, vrátane začatia, výkonu alebo obhajoby právnych nároky.
Okrem toho môžeme poskytnúť vaše osobné údaje potenciálnym kupujúcim alebo investorom spoločnosti a/alebo ktorejkoľvek zo spoločností v skupine spoločností, ktorej je spoločnosť členom, alebo potenciálnym finančníkom spoločnosti a/alebo ktorejkoľvek zo spoločností. v skupine spoločností, ktorej je Korporácia členom.

Upozorňujeme, že nie sme oprávnení poskytnúť žiadne informácie o spoločnosti žiadnej inej strane v súvislosti so zlúčením, reštrukturalizáciou, konsolidáciou alebo bankrotom spoločnosti a/alebo akejkoľvek spoločnosti zo skupiny spoločností, ktorej je výbor členom, alebo v súvislosti s akoukoľvek inou podobnou transakciou (vrátane predaja majetku Spoločnosti a/alebo akejkoľvek spoločnosti zo skupiny spoločností, ktorej je Spoločnosť členom), a/alebo v súvislosti so zlúčením, reorganizáciou, konsolidáciou alebo konkurzom Spoločnosti a/alebo akejkoľvek spoločnosti zo skupiny spoločností, ktorej je Spoločnosť členom. Upozorňujeme, že nie je dovolené prezradiť, kto sú naši investori.

Súbory cookie a služby tretích strán
Môžeme používať určité služby tretích strán, ako sú analytické firmy alebo spoločnosti, ktoré zobrazujú reklamu na našej stránke, ktoré môžu tiež používať súbory cookie alebo iné informačné technológie, a tieto postupy a dodávatelia podliehajú ich vlastným zásadám ochrany osobných údajov.

Súbor cookie (čo je malý textový súbor) je uložený v zariadení, prostredníctvom ktorého navštívite stránku alebo k nej pristupujete. Súbory cookie nám umožňujú zhromažďovať údaje o vás a vašom správaní s cieľom zlepšiť vašu používateľskú skúsenosť, zapamätať si vaše preferencie a nastavenia a prispôsobiť a dodať tovar a iné služby, ktoré pre vás môžu mať hodnotu. Súbory cookie sa môžu použiť aj na zhromažďovanie štatistík a vykonávanie analýz.

Niektoré zo súborov cookie, ktoré môžeme používať, sú takzvané súbory cookie relácie, ktoré sa dočasne nahrajú do vášho zariadenia a trvajú, kým nevypnete webový prehliadač, zatiaľ čo iné sú takzvané trvalé súbory cookie, ktoré zostanú vo vašom zariadení aj po ukončení navigácie a môžu byť použité na pomoc webovej stránke, aby si vás pripomenula ako vracajúceho sa návštevníka, keď sa na stránku vrátite.

Typy cookies:

Súbory cookie, ktoré môžeme používať, sú klasifikované podľa ich funkcie takto: Typ súboru cookie Funkcia Ďalšie informácie
Nevyhnutne nevyhnutné Súbory cookie Tieto súbory cookie sú prísne povinné, aby vám umožnili prehliadať webovú stránku a používať funkcie, ktoré ste požadovali. Používajú sa na to, aby sme vám priniesli obsah, tovar a služby, o ktoré ste požiadali.

Nevyhnutne potrebné súbory cookie Tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste si mohli prezerať webovú stránku a používať funkcie, ktoré ste požadovali. Používajú sa na poskytovanie obsahu, produktov a služieb, o ktoré ste požiadali.

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby pomohli vášmu zariadeniu stiahnuť alebo doručiť informácie, aby ste mohli prechádzať webovou stránkou, používať jej funkcie a vrátiť sa na stránky, ktoré ste predtým navštívili. Tieto súbory cookie o vás zhromažďujú osobné údaje, ako je vaše používateľské meno a dátum posledného prihlásenia, a identifikujú vás ako pripojeného k webovej stránke.

Tieto súbory cookie sa vymažú, keď zatvoríte webový prehliadač (súbory cookie relácie).

Funkčné súbory cookie Tieto súbory cookie sa používajú na to, aby sme vás rozpoznali, keď sa vrátite na webovú stránku, a umožňujú nám zapamätať si vaše voľby a preferencie. Tieto súbory cookie prežijú zatvorenie vášho webového prehliadača a trvajú až do doby ich platnosti.

Výkonnostné súbory cookie Tieto súbory cookie sa používajú na poskytovanie súhrnnej štatistiky týkajúcej sa výkonu webovej lokality a na testovanie a zlepšovanie tohto výkonu, aby sa zabezpečila lepšia používateľská skúsenosť. Okrem toho nám umožňujú vykonávať analytické funkcie na webovej stránke. Tieto súbory cookie zhromažďujú anonymizované údaje, ktoré nie sú spojené s identifikovanou alebo identifikovateľnou osobou.

Tieto súbory cookie majú premenlivú dobu platnosti; niektoré sa vymažú hneď, ako zatvoríte prehliadač, zatiaľ čo iné majú neobmedzenú dobu platnosti.

Blokovanie a mazanie cookies

Môžete zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby blokoval a vymazal niektoré alebo všetky súbory cookie. Pokyny, ako to urobiť pre niektoré z najpopulárnejších webových prehliadačov, nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

 • Firefox
  • Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Safari
  Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, niektoré alebo všetky funkcie a funkcie webovej lokality nemusia fungovať podľa očakávania.

Uchovávanie vašich osobných údajov
Spoločnosť bude uchovávať osobné údaje o vás tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov spracúvania osobných údajov, ako je opísané v týchto zásadách, alebo po takú dlhšiu dobu, ktorá môže byť potrebná v súlade so zákonmi, predpismi, zásadami a objednávky, ktoré sa nás týkajú.

Aby sme zabezpečili, že osobné údaje o vás nebudú uchovávané dlhšie, ako je potrebné, pravidelne kontrolujeme osobné údaje, ktoré uchovávame, aby sme zistili, či niektoré z nich možno vymazať.

Prenosy Osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Osobné údaje o vás môžu byť prenesené do tretej krajiny (tj jurisdikcie iných ako tá, v ktorej bývate) alebo do medzinárodných organizácií. Za takýchto okolností Spoločnosť prijme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov a na zabezpečenie toho, aby dotknuté osoby mali k dispozícii vymáhateľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

Ak ste obyvateľom EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru), vezmite prosím na vedomie, že tieto záruky a ochrana budú k dispozícii, ak bude splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

Ochrana vašich osobných
údajov Používame primerané technické a prevádzkové opatrenia, aby sme zabezpečili primeranú úroveň ochrany osobných údajov, berúc do úvahy riziká spracovania, najmä náhodné alebo nezákonné zničenie, stratu, poškodenie, neoprávnené uvoľnenie alebo prístup k osobným údajom. predkladať, skladovať alebo s nimi akýmkoľvek spôsobom nakladať.

V dôsledku zákonných alebo iných povinností mimo našej kontroly môžeme byť povinní preniesť osobné údaje o vás tretím stranám, ako sú napríklad verejní činitelia. V takýchto prípadoch máme obmedzenú schopnosť kontrolovať úroveň zabezpečenia poskytovanú vašim osobným údajom týmito tretími stranami.

Akýkoľvek prenos osobných údajov cez internet nemôže byť úplne bezpečný. V dôsledku toho spoločnosť nemôže zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov, keď sú nám prenášané cez internet.

Odkazy na stránky tretích strán
Stránka môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán a/alebo softvérové aplikácie. Spoločnosť nemá kontrolu nad takýmito stránkami a programami ani nad zhromažďovaním a/alebo spracovaním vašich osobných údajov takýmito stránkami a programami a nenesieme zodpovednosť za takéto stránky a programy ani za ich zásady a aktivity v oblasti ochrany súkromia a bezpečnosti údajov. Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne akcie uskutočnené prostredníctvom takýchto relevantných webových stránok a/alebo aplikácií.

Keď pristupujete k takýmto stránkam a/alebo aplikáciám tretích strán, odporúčame vám, aby ste si pred použitím takýchto stránok a/alebo aplikácií a pred zverejnením akýchkoľvek takýchto osobných údajov pozorne prečítali ich zásady ochrany osobných údajov.

Zmeny
týchto zásad Z času na čas môžeme zmeniť podmienky týchto zásad. Kedykoľvek zmeníme tieto Zásady, upozorníme vás na to zverejnením revidovaných Zásad na Webovej stránke. Okrem toho, keď vykonáme významné zmeny v týchto Zásadách, urobíme všetko pre to, aby sme vás o takýchto zmenách informovali takými prostriedkami, ktoré považujeme za vhodné, aby sme vás o takýchto zmenách informovali, a zverejnením oznámenia o takýchto zmenách na webovej stránke. Ak nie je uvedené inak, všetky zmeny nadobudnú účinnosť po zverejnení Aktualizovaných zásad na našej webovej stránke.

Okrem toho máte právo požiadať o potvrdenie, že Osobné údaje o vás zhromažďujeme, požiadať o kontrolu týchto údajov, v prípade potreby o opravu obsahu a vymazanie akýchkoľvek Osobných údajov, ktoré už nepotrebujeme. Môžete tiež obmedziť svoj súhlas na určité zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi.

Právo na prístup

Máte právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú o Vás spracúvané osobné údaje, a ak áno, máte právo získať prístup k Osobným údajom a k týmto informáciám: (1) účel spracúvania; (2) kategórie osobných údajov; (3) adresáti alebo kategórie adresátov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, vrátane adresátov v tretích krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo medzinárodných organizácií; (4) ak je to možné, dobu, počas ktorej sa majú osobné údaje uchovávať, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tejto doby; (5) právo požadovať od Spoločnosti opravu alebo vymazanie Osobných údajov alebo obmedzenie používania Osobných údajov o vás alebo namietať proti takémuto použitiu; (6) právo podať sťažnosť regulačnému orgánu; (7) ak sa osobné údaje nezhromažďujú od vás, akékoľvek relevantné dostupné informácie o ich zdroji; 8. existencia profilovania; a (9) ak sa Osobné údaje prenášajú do tretej krajiny mimo EHP alebo medzinárodnej organizácii, príslušné záruky týkajúce sa prenosu. Spoločnosť poskytne kópiu zhromažďovaných osobných údajov a môže účtovať primeraný poplatok za akékoľvek ďalšie kópie, ktoré požadujete. Ak žiadosť podáte elektronicky a pokiaľ nepožiadate inak, materiál bude poskytnutý v bežne používanej elektronickej forme. Žiadosť o získanie kópie osobných údajov nesmie porušovať práva a slobody iných. Ak teda žiadosť porušuje práva a slobody iných, spoločnosť vám nemusí vyhovieť alebo tak môže urobiť v obmedzenom rozsahu.

Právo na opravu

Máte právo získať od spoločnosti opravu nesprávnych osobných údajov o vás. Vzhľadom na ciele spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo na zrušenie

Máte právo na to, aby Spoločnosť vymazala osobné údaje o vás, ak platí niektorý z navrhovaných dôvodov: (a) osobné údaje už nie sú potrebné na zamýšľaný účel, na ktorý boli zhromaždené alebo inak spracúvané; (b) odvoláte svoj súhlas, na ktorom je liečba založená, a neexistujú žiadne iné zákonné dôvody na liečbu; (c) kedykoľvek vznesiete námietku z dôvodov týkajúcich sa vašich konkrétnych okolností proti spracovaniu osobných údajov o vás, ktoré je založené na oprávnených záujmoch, ktoré sledujeme My alebo tretia strana, a neexistujú žiadne prevažujúce zákonné dôvody na spracovanie; (d) namietate proti spracovaniu osobných údajov o vás z dôvodov priameho marketingu; (e) Osobné údaje boli spracované nezákonne; alebo (f) osobné údaje o vás je potrebné vymazať, aby sa splnila zákonná požiadavka práva Európskej únie alebo členského štátu, ktorému spoločnosť podlieha. Toto právo nie je dostupné v rozsahu, v akom je spracovanie nevyhnutné (a) na splnenie právnej povinnosti, ktorá si vyžaduje zaobchádzanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktorému Spoločnosť podlieha; alebo (b) na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie liečby

Máte právo získať od Spoločnosti obmedzenie spracúvania Osobných údajov o Vás, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií: (a) správnosť Osobných údajov je z Vašej strany sporná, a to na obdobie, ktoré umožňuje Spoločnosti kontrolovať správnosť Osobného

Údaje o vás; (b) spracovanie nie je zákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov o vás a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (c) Spoločnosť už nevyžaduje osobné údaje o vás na účely spracovania, ale tieto osobné údaje požadujete vy na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; (d) ak sa spracúvanie osobných údajov o vás vyžaduje na účely zákonných záujmov, ktoré sleduje Spoločnosť alebo tretia strana, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo zriaďovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo (e) ak sa osobné údaje o vás spracúvajú na účely priameho marketingu, ktorý zahŕňa profilovanie, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak bolo na základe vašej žiadosti obmedzené nakladanie s Osobnými údajmi o vás, s týmito Osobnými údajmi sa bude s výnimkou ich uchovávania nakladať len s vaším súhlasom alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu práv. akejkoľvek inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Právo na prenos údajov

Máte právo získať Osobné údaje o Vás, ktoré ste poskytli Spoločnosti, vo formáte, ktorý je štruktúrovaný, všeobecne používaný a strojovo čitateľný, ako aj právo preniesť tieto Osobné údaje ďalšiemu spracovateľovi, ak (a ) zaobchádzanie je založené na vašom súhlase alebo na zmluve, ktorej ste zmluvnou stranou, a (b) spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby boli vaše osobné údaje prenesené priamo od spoločnosti inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Uplatnením vášho práva na prenosnosť údajov nie sú dotknuté vaše práva a práva spoločnosti vyplývajúce z vášho práva na vymazanie. V súlade s tým právo na prenos údajov nezasahuje do práv a slobôd iných.

Právo namietať

Máte právo na základe vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov o vás, ktoré je založené na zákonných záujmoch, ktoré sleduje Spoločnosť alebo tretia strana, vrátane profilovania založeného na takýchto zákonných obavách. . V takom prípade o vás nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé právne dôvody na zaobchádzanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane využívania profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.